INSTUDERINGSLISTA

Blå instuderingsfrågor (basalt, det mesta täckt av föreläsningar) indikerar kravet för G

Röda instuderingsfrågor (utvidgning, speciella aspekter) indikerar kravet för VG

(Mats har separat lista med huvudsakligen blå frågor; alla länkarna går till samma lista)

 

1. Brain and Neuron

2. Neuron

Se separat instuderingsstencil från Mats

 

3. Membranes and potentials

Varför behövs speciella transportmolekyler?

Vad innebär aktiv och passiv transport?

Vilken transportör upprätthåller koncentrationerna av Na och K-joner?

Vilka drivkrafter orsakar passiv transport av joner genom jonkanaler?

Vilka är jonkanalens funktionella delar?

Vilka typer av stimuli kan påverka en jonkanal?

Vad innebär depolarisering resp. hyperpolarisering?

Vad innebär elektrokemisk jämvikt?

Varför är vilopotentialen normalt negativ?

Vilken effekt har öppning av Na resp K-kanaler på membranpotentialen?

Beskriv hur aktionspotentialen uppkommer och vilka jonströmmar som är ansvariga?

Förklara hur aktionspotentialen leds i axonen?

Hur kan hög ledningshastighet uppnås (2 principer)?

Hur kan man registrera från enstaka jonkanaler med ”patch clamp”-metoden?

Vad innebär de två nivåerna i en jonkanalregistrering? Varför fluktuerar strömmen?

 

4. Synaptisk transmisson

Se separat instuderingsstencil från Mats, i övrigt se nedan.

Hur är en kemisk synaps uppbyggd och hur, i princip, fungerar den?

Vad är exocytos och vad menas med ett kvantum?

Vad innebär EPSP resp. IPSP och vilka är de bakomliggande jonmekanismerna?

Förklara temporal resp. spatial summation av synaptiska potentialer.

Vad är en miniatyr-EPSP (eller -IPSP) och hur förhåller sig den till en EPSP (eller IPSP)?

Var i neuronet leds signaler elektrotoniskt (passivt) resp. med aktionspotential (aktivt)?

Hur kan ångestneuroser behandlas med hjälp av ämnen som påverkar GABA-receptorer?

 

5. Neurotransmitters

6. Peptides, hormones

Se separat instuderingsstencil från Mats

 

7. Biological imperatives

Hur ser EEG ut när man är vaken och alert resp. vilar och slappnar av?

Vilka två typer av sömn finns det?

När under sömnen drömmer man?

 

8. Sensory processes

Vilka är fotoreceptorerna i näthinnan (två typer)?

Vilken typ av fotoreceptor finns i ”fovea”?

Hur påverkas fotoreceptorns glutamatfrisättning av ljusstimulering?

Hur skiljer sig färgseende hos nya och gamla världens primater?

Vilket färgpigment förmedlar fotoreceptorernas ljuskänslighet?

Vilka celler i näthinnan leder aktivt (med AP) resp. passivt (elektrotoniskt)?

 

Vilka är principalcellerna (output-cellerna) i näthinnan?

Vad menas med en gangliecells receptiva fält? Vilka två typer av fält finns det?

Förklara den funktionella betydelsen av gangliecellens receptiva fält?

Beskriv hur signalerna leds från ögat till synbarken m.a.p. hö-vä öga, hö-vä synfält.

Hos primater finns två ”system” av ganglieceller med olika funktion. Vilka?

 

Ge minst ett exempel på cell med icke cirkulärt receptivt fält i primära synbarken.

Vad innebär begreppen ”ocular dominance column” resp. ”orientation column”.

Hur kan en linje- eller kantkänslig cell tänkas vara uppkopplad?

Vad innebär blob och interblob-areor? Relation till P och M celler i näthinnan?

Vad innebär trefärgsteorin? Fysiologisk koppling?

Vad innebär komplementfärgsteorin (opponent colors)? Fysiologisk koppling?

Från primära synbarken leder två signalvägar till högre nivåer. Ange vilka?

 

Vad menas med barrel-cortex hos råttan?

Jämför area SII med SI, t.ex. med avseende på lateralitet. Effekt av skador i SII?

Hur påverkas representationen i SI vid fingeramputation resp långvarig fingervibration?

 

Vilket frekvensomfång har människans hörsel?

Vag innebär platsteorin resp. frekvensteorin när det gäller behandlingen av örats signaler?

Vilken form av signalbearbetning ligger bakom förmågan att lokalisera en ljudkälla?

 

9. Motor control systems

Förklara begreppet ”motor unit”?

Nämn två ”ryggmärgsreflexer”. Funktionell betydelse?

Cerebellum får inflöde från två viktiga typer av fibrer. Vilka?

Vilken del av cerebellum alstrar output-signalerna?

Jämför klättertrådar resp. parallelltrådar m.a.p. konvergens på Purkinjecellerna?

Hur påverkar Purkinjecellerna neuronen i cerebellumkärnorna (retande/hämmande)?

Vilken funktionell roll tror man att klättertrådarna har?

Hur fungerar läkemedel mot Parkinssons sjukdom?

Vilka är de två motoriska bansystemen från hjärnan till ryggmärgen?

Vilka djur har direkt koppling från motorkortex till motorneuron? Funktionell betydelse?

Jämför rörelser som nätt och jämnt behärskas med väl inlärda. Vilka strukturer ansvarar?

 

10. Life cycle of the brain

Vad menas med att neuralplattan induceras?

Vad innebär uttrycket att ”ontogeny recapitulates phylogeny”?

Nämn tre principer/teorier för utveckling och uppkoppling av nervsystemet.

Vad visar Sperrys försök med ögonrotation hos groda?

Nämn en sk trofisk faktor, dvs ett ämne som påverkar nervcellstillväxt.

Hur förändras kopplingar från motorneuron till skelettmuskelfibrer under embryotiden?

Vad är en growth cone och hur tillväxer den (vilken del)?

 

Vilken effekt har ensidig ”visual deprivation” på synbarkens organisation (och synen)?

Vad innebär ”kritisk period” i samband med synbarkens utveckling?

Hur kan man testa om utvecklingen av ögondominanskolumner är aktivitetsberoende?

 

Hur påverkas råttans barrel-cortex av tidig morrhårsborttagning?

Hur påverkas råtthjärnans anatomi/struktur av miljön (fattig eller rik på stimuli)?

Ge exempel på anatomiska/strukturella förändringar i hjärnan vid Alzheimers sjukdom.

Hur fungerar droger som lindrar/bromsar utvecklingen av Alzheimers sjukdom?

 

11. Learning, memory and the brain

Förklara begreppen ikoniskt minne, korttidsminne, arbetsminne och långtidsminne.

Beskriv Baddeleys modell för arbetsminnet.

Vad är lobotomi och varför infördes denna metod för att behandla psykiskt sjuka.

Vilka effekter har prefrontala lesioner på minnet (hos apor resp. människor)?

Hur tänker sig R.F. Thompson att Baddeleys modell är implementerad i hjärnan?

 

Vad innebär procedurminne resp. deklarativt minne?

Vilka typer av deklarativt minne finns det?

Vad innebär priming? Ge exempel på hur en uppgift kan vara utformad.

Förklara skillnaden mellan klassisk (Pavlovsk) och instrumentell betingning.

Ge två exempel på icke associativt minne och förklara den funktionella nyttan.

Vilken mekanism på synapsnivå tänker man sig för habituering i havssnigeln Aplysia?

Vad innebär ”the matching law”?

Vad innebär “ecological validity”? Ge exempel.

Vad innebär smakaversionsinlärning.

 

Nämn två sätt att mäta rädsla hos t.ex. råttor.

En hjärnstruktur är speciellt viktig för att lära betingad rädsla. Vilken?

Vid rädsla betingad till en speciell plats är ytterligare en hjärnstruktur viktig. Vilken?

Vad innebär eyeblink conditioning och vilken hjärnstruktur är ansvarig för detta minne?

Vid ”trace eyeblink conditioning” är ytterligare en hjärnstruktur viktig. Vilken?

 

Beskriv fallet HM (typ av skada, vad han kunde minnas resp. inte minnas).

Vad innebär konsolidering i minnessammanhang?

Hur påverkas minnet av ”elektroconvulsive shock” (ECS)? Tidsaspekter?

Är ESC till någon medicinsk nytta för behandling av patienter? Vilken sjukdom?

Ge två exempel på droger som förbättrar minnet när de ges efter träning.

Vad anser man om betydelsen av proteinsyntes för minnets konsolidering

Jämför principen för minnesförbättrande droger och arousal. Vad är flash-bulb-effekten?

Explicit resp. implicit (priming) minne för ord, vilka hjärnareor tros vara inblandade?

 

Vad innebär LTP?

Vilket är det ”associativa villkoret” för alstring av LTP i t.ex. hippocampus?

Förklara Hebbs regel och hur den kan realiseras med en speciell typ av glutamatreceptor.

Vad visar minnestester av råttor behandlade med en NMDA-blockerare i hippocampus?

Vilket är det ”associativa villkoret” för alstring av LTD i cerebellum?

Vilka mekanismer kan tänkas ansvara för den varaktiga ändringen vid LTP resp. LTD.

 

12. Cognitive neuroscience

Hur kan reaktionstidsmätning utnyttjas för att studera ”mental rotation”?

Förklara begreppet ”place cells” i hippocampus.

Hur kan reaktionstidsmätning utnyttjas för att studera ”attention” (uppmärksamhet)?

Hur påverkas inlärningen av stoffets emotionella innehåll? Hur har detta studerats?

Vilka är de två viktigaste språkareorna (”speech areas”), lokalisation och funktion?

Hur yttrar sig skador i de två viktigaste språkareorna, t.ex. med avseende på talet?

Jämför lateralisering av ”handedness” och ”speech”.

Vad innebär Wada-testet?

Vad innebär ”blindsight”? Vilken slutsats kan man dra från fenomenet?

Vilka effekter på kognition har lesioner i dorsala resp. ventrala ”visual stream”?

Förklara begreppet ”neglect”.

Hur kan man selektivt stimulera vä eller hö hjärnhalva visuellt i ”split brain”-patienter?

Ge exempel på dubbelt medvetande i split-brain-patienter.

 

Övriga frågor

Vem var ”S”?

Vem var Phineas Gage?