Fen-Sheng Huang 

 

 

  

Research project: Neuronal plasticity in hippocampus: Relation between short-term and long-term changes

Summary:

Hjärnans kopplingar, synapserna kan förändras beroende på signalerna som de förmedlar. Sådan aktivitetsberoende plasticitet kan vara av olika slag och ha olika varaktighet, sannolikt kopplat till olika typer av minne. Efter mitt tidigare arbete som kirurg vid Shanxi Medical University har jag forskat om neuronal plasticitet vid Kinesiska vetenskapsakademin i Shanghai och verkat som gästforskare/studerande i olika laboratorier med elektrofysiologisk inriktning. Inom ramen för mitt doktorsarbete vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet har jag studerat samband mellan kortvarig och långvarig synaptisk plasticitet, inkluderande parpulsfacilitation (PPF), korttidspotentiering (short-term potentiation, STP) och långtidspotentiering/depression (LTP, LTD). Ett etappmål är nu avklarat i och med min disputation förra året men flera viktiga frågor återstår att besvara. Mina undersökningar av PPF under förhållanden med faciliterad NMDA-R-aktivering har visat att övergång från enkelpuls- till parpulsstimulering kan inducera både potentiering (10-15 min) och efterföljande depression (timmar). Försöksmodellen ger goda möjligheter att analysera de mekanismer som bestämmer om en synaps skall bli starkare eller svagare. Vad är det som avgör om en stimulus skall leda till minne eller glömska? Tidigare studier har fokuserat på induktionsstyrkan, dvs. graden av NMDA-R-aktivering och försummat betydelsen av tidsfaktorer. Jag kommer att testa betydelsen av olika parpulsprotokoll, som skiljer sig åt i fråga om tidsparametrar. NMDA-R-blockerare kommer att appliceras vid olika tider. Synapsändringen kommer att undersökas i ett kortvarigt resp. långvarigt tidsperspektiv genom att mäta bidragen från olika typer av glutamatreceptorer (AMPA-R, NMDA-R). Parpulsinducerad plasticitet kommer att jämföras med konventionellt inducerad LTP/LTD. Experimenten genomförs i skivor av hippocampus från unga råttor. Arbetet har betydelse för att förstå relationen mellan minne och glömska.

BACK